0
ورود به حساب کاربری ثبت نام FA
PersianEnglishKurdish
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین پاسور تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ انفجار‌ رویال (بازی جدید) پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
Europe
TT Elite Series
Ondrej Bajger
۳
۲
Konrad Kulpa
Finished
۱۰:۰۵
Piotr Sudol
۳
۰
Dawid Kotwica
Finished
۱۷:۳۰
Piotr Sudol
۱
۳
Damian Korczak
Finished
۱۴:۴۰
Felkel Grzegorz
۲
۳
Konrad Kulpa
Finished
۱۶:۱۵
Kamil Nalepa
۳
۲
Krzysztof Marcinowski
Finished
۰۰:۱۵
Bartosz Czerwinski
۰
۳
Miroslav Sklensky
Finished
۱۱:۱۰
Piotr Chodorski
۳
۱
Patrick Klos
Finished
۱۱:۱۵
Marcin Jadczyk
۳
۲
Ondrej Bajger
Finished
۱۳:۱۵
Patrick Klos
۳
۲
Konrad Kulpa
Finished
۱۳:۴۰
Perzynski Przemyslaw
۲
۳
Staszczyk Konrad
Finished
۰۶:۲۰
Patrick Klos
۳
۲
Kamil Nalepa
Finished
۱۰:۳۰
Jakub Stecyszyn
۳
۲
Miroslav Sklensky
Finished
۱۲:۰۰
Jakub Stecyszyn
۲
۳
Filip Mlynarski
Finished
۱۳:۱۰
Piotr Chodorski
۱
۳
Felkel Grzegorz
Finished
۱۵:۲۵
Jakub Stecyszyn
۱
۳
Arkadiusz Zuk
Finished
۱۵:۴۵
Piotr Sudol
۱
۳
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۱۵:۵۵
Daniel Lis
۳
۲
Filip Mlynarski
Finished
۱۶:۱۰
Daniel Lis
۳
۲
Miroslav Sklensky
Finished
۱۷:۴۵
Kamil Nalepa
۳
۲
Felkel Grzegorz
Finished
۱۹:۲۵
Linek Adam
۰
۳
Aleksander Lilien
Finished
۰۰:۰۰
Mateusz Burkacki
۱
۳
Blazej Szczepanek
Finished
۰۱:۳۵
Perzynski Przemyslaw
۳
۱
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۵:۰۵
Rudomina Kamil
۳
۲
Dawid Kotwica
Finished
۰۶:۰۰
Bartosz Czerwinski
۳
۱
Jakub Stecyszyn
Finished
۰۹:۳۵
Marcin Jadczyk
۱
۳
Konrad Kulpa
Finished
۱۰:۵۰
Ondrej Bajger
۱
۳
Kamil Nalepa
Finished
۱۱:۴۰
Jakub Stecyszyn
۰
۳
Filip Mlynarski
Finished
۱۴:۳۰
Miroslav Sklensky
۳
۱
Filip Mlynarski
Finished
۱۸:۵۵
Blazej Szczepanek
۱
۳
Mariusz Koczyba
Finished
۰۰:۰۰
Mariusz Koczyba
۲
۳
Adam Kasperski
Finished
۰۱:۱۰
Krzysztof Marcinowski
۱
۳
Filip Mlynarski
Finished
۰۶:۴۰
Perzynski Przemyslaw
۳
۱
Filip Mlynarski
Finished
۰۷:۳۰
Aleksander Lilien
۲
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۷:۵۵
Piotr Chodorski
۱
۳
Konrad Kulpa
Finished
۰۸:۲۵
Miroslav Sklensky
۳
۰
Jakub Kwapis
Finished
۱۰:۲۵
Jakub Kwapis
۳
۰
Lukasz Jarocki
Finished
۱۲:۴۵
Kamil Nalepa
۳
۲
Patrick Klos
Finished
۱۵:۰۰
Jakub Kwapis
۳
۱
Daniel Lis
Finished
۱۵:۲۰
Radoslaw Malinowski
۰
۳
Mateusz Misiak
Finished
۱۷:۵۵
Arkadiusz Zuk
۱
۳
Jakub Kwapis
Finished
۱۸:۱۰
Piotr Sudol
۲
۳
Radoslaw Malinowski
Finished
۱۸:۴۰
Arkadiusz Zuk
۱
۳
Daniel Lis
Finished
۱۹:۲۰
Piotr Sudol
۳
۰
Mateusz Misiak
Finished
۲۰:۱۵
Michal Minda
۳
۰
Szymon Radlo
Finished
۰۰:۲۰
Kamil Nalepa
۱
۳
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۱:۲۵
Krzysztof Marcinowski
۳
۰
Arkadiusz Zuk
Finished
۰۱:۵۰
Piecowski Miroslaw
۳
۱
Mariusz Koczyba
Finished
۰۲:۲۰
Blazej Szczepanek
۳
۲
Kaczmarek Jakub
Finished
۰۲:۵۰
Adam Kasperski
۲
۳
Kaczmarek Jakub
Finished
۰۵:۱۵
Arkadiusz Mugowski
۰
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۵:۳۵
Filip Mlynarski
۱
۳
Karol Wisniewski
Finished
۰۵:۵۵
Dawid Kotwica
۰
۳
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۰۷:۳۵
Krzysztof Marcinowski
۳
۰
Karol Wisniewski
Finished
۰۸:۱۵
Patrick Klos
۱
۳
Ondrej Bajger
Finished
۰۹:۱۵
Filip Mlynarski
۳
۲
Jakub Kwapis
Finished
۱۱:۳۵
Piotr Chodorski
۳
۲
Ondrej Bajger
Finished
۱۲:۲۵
Kamil Nalepa
۰
۳
Konrad Kulpa
Finished
۱۲:۵۰
Bartosz Czerwinski
۲
۳
Jakub Kwapis
Finished
۱۳:۵۵
Ondrej Bajger
۰
۳
Konrad Kulpa
Finished
۱۴:۳۵
Radoslaw Malinowski
۱
۳
Damian Korczak
Finished
۱۶:۲۰
Arkadiusz Zuk
۳
۰
Filip Mlynarski
Finished
۱۶:۵۵
Ondrej Bajger
۱
۳
Piotr Chodorski
Finished
۱۷:۲۵
Grzegorz Poliniewicz
۳
۱
Dawid Kotwica
Finished
۱۸:۲۰
Ondrej Bajger
۲
۳
Felkel Grzegorz
Finished
۱۸:۳۵
Jakub Kwapis
۳
۰
Filip Mlynarski
Finished
۱۹:۴۵
Jakub Stecyszyn
۰
۳
Miroslav Sklensky
Finished
۲۰:۰۵
Aleksander Lilien
۳
۱
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۰۲:۲۰
Aleksander Lilien
۰
۳
Dawid Kotwica
Finished
۰۵:۱۰
Szymon Radlo
۱
۳
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۰۶:۴۵
Karol Wisniewski
۳
۲
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۷:۰۵
Rudomina Kamil
۱
۳
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۷:۱۰
Jakub Stecyszyn
۳
۲
Jakub Kwapis
Finished
۰۸:۴۵
Miroslav Sklensky
۳
۲
Filip Mlynarski
Finished
۰۹:۱۰
Filip Mlynarski
۳
۱
Lukasz Jarocki
Finished
۱۰:۰۰
Dawid Kotwica
۱
۳
Damian Korczak
Finished
۱۹:۵۵
Ondrej Bajger
۳
۰
Patrick Klos
Finished
۲۰:۱۰
Michal Bodnar
-
-
Krzysztof Kotyl
بازی شروع نشده است
۲۰:۴۵
Mateusz Burkacki
۳
۱
Michal Wodniak
Finished
۰۰:۲۰
Perzynski Przemyslaw
۱
۳
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۰:۴۰
Mateusz Misiak
۳
۰
Rudomina Kamil
Finished
۰۰:۴۵
Piecowski Miroslaw
۳
۰
Blazej Szczepanek
Finished
۰۰:۴۵
Damian Korczak
۳
۱
Arkadiusz Zuk
Finished
۰۱:۰۵
Linek Adam
۰
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۱:۱۰
Aleksander Lilien
۲
۳
Rudomina Kamil
Finished
۰۱:۳۵
Michal Minda
۱
۳
Mateusz Misiak
Finished
۰۱:۵۵
Michal Wodniak
۱
۳
Adam Kasperski
Finished
۰۱:۵۵
Perzynski Przemyslaw
۳
۰
Damian Korczak
Finished
۰۲:۱۵
Perzynski Przemyslaw
۱
۳
Karol Wisniewski
Finished
۰۳:۰۵
Dawid Kotwica
۳
۱
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۳:۱۰
Staszczyk Konrad
۰
۳
Filip Mlynarski
Finished
۰۳:۳۰
Blazej Szczepanek
۲
۳
Adam Kasperski
Finished
۰۳:۴۰
Krzysztof Marcinowski
۰
۳
Perzynski Przemyslaw
Finished
۰۳:۵۵
Arkadiusz Mugowski
۰
۳
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۰۴:۰۰
Mateusz Burkacki
۳
۱
Kaczmarek Jakub
Finished
۰۴:۰۵
Filip Mlynarski
۳
۰
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۴:۲۰
Dawid Kotwica
۲
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۴:۲۵
Adam Kasperski
۳
۰
Marcin Lasota
Finished
۰۴:۲۵
Staszczyk Konrad
۰
۳
Karol Wisniewski
Finished
۰۴:۴۵
Rudomina Kamil
۰
۳
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۰۴:۴۵
Blazej Szczepanek
۳
۲
Mateusz Burkacki
Finished
۰۴:۵۰
Krzysztof Marcinowski
۰
۳
Staszczyk Konrad
Finished
۰۵:۳۰
Blazej Szczepanek
۳
۰
Marcin Lasota
Finished
۰۵:۴۰
Mateusz Burkacki
۳
۰
Adam Kasperski
Finished
۰۶:۰۵
Aleksander Lilien
۱
۳
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۶:۲۰
Marcin Lasota
۳
۱
Kaczmarek Jakub
Finished
۰۶:۳۰
Staszczyk Konrad
۳
۰
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۷:۵۵
Bartosz Czerwinski
۳
۱
Lukasz Jarocki
Finished
۰۸:۲۰
Marcin Jadczyk
۳
۱
Kamil Nalepa
Finished
۰۸:۵۰
Piotr Chodorski
۰
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۰۹:۴۰
Jakub Stecyszyn
۳
۰
Lukasz Jarocki
Finished
۱۰:۴۵
Marcin Jadczyk
۳
۱
Patrick Klos
Finished
۱۲:۰۵
Bartosz Czerwinski
۰
۳
Filip Mlynarski
Finished
۱۲:۲۰
Miroslav Sklensky
۳
۰
Lukasz Jarocki
Finished
۱۳:۳۵
Piotr Chodorski
۳
۱
Kamil Nalepa
Finished
۱۴:۰۰
Arkadiusz Zuk
۳
۲
Miroslav Sklensky
Finished
۱۴:۵۵
Grzegorz Poliniewicz
۲
۳
Mateusz Misiak
Finished
۱۵:۰۵
Dawid Kotwica
۰
۳
Radoslaw Malinowski
Finished
۱۵:۳۰
Ondrej Bajger
۲
۳
Kamil Nalepa
Finished
۱۵:۵۰
Jakub Kwapis
۳
۲
Miroslav Sklensky
Finished
۱۶:۳۵
Piotr Chodorski
۳
۱
Patrick Klos
Finished
۱۶:۴۰
Dawid Kotwica
۰
۳
Mateusz Misiak
Finished
۱۶:۴۵
Kamil Nalepa
۱
۳
Konrad Kulpa
Finished
۱۷:۰۰
Grzegorz Poliniewicz
۰
۳
Damian Korczak
Finished
۱۷:۰۵
Jakub Stecyszyn
۰
۳
Jakub Kwapis
Finished
۱۷:۲۰
Felkel Grzegorz
۳
۱
Patrick Klos
Finished
۱۷:۵۰
Kamil Nalepa
۱
۳
Piotr Chodorski
Finished
۱۸:۱۵
Jakub Stecyszyn
۰
۳
Daniel Lis
Finished
۱۸:۳۰
Patrick Klos
۳
۰
Konrad Kulpa
Finished
۱۹:۰۰
Mateusz Misiak
۰
۳
Damian Korczak
Finished
۱۹:۰۵
Grzegorz Poliniewicz
۰
۳
Radoslaw Malinowski
Finished
۱۹:۳۰
Piotr Chodorski
۰
۳
Konrad Kulpa
Finished
۱۹:۴۵
Arkadiusz Mugowski
-
-
Seroka Szymon
بازی شروع نشده است
۲۰:۳۵
Grzegorz Adamiak
-
-
Damian Korczak
بازی شروع نشده است
۲۰:۴۰
Przemyslaw Korzec
-
-
Radoslaw Malinowski
بازی شروع نشده است
۲۱:۰۰
Felkel Grzegorz
-
-
Arkadiusz Zuk
بازی شروع نشده است
۲۱:۰۵
Michal Skorski
-
-
Artur Sobel
بازی شروع نشده است
۲۱:۱۰
Grzegorz Poliniewicz
-
-
Mateusz Misiak
بازی شروع نشده است
۲۱:۲۵
Czech Republic
Pro League
Jaroslav Schwan
۲
۳
Tomas Fojtik
Finished
۱۰:۳۰
Jiri Zuzanek
۱
۳
Jan Sucharda
Finished
۱۰:۳۰
Tomas Holik
۳
۱
Marek Sedlak
Finished
۰۰:۲۹
Hejduk Alexander
۲
۳
Petr Serak
Finished
۱۰:۳۰
Jiri Svec
۳
۲
Petr Serak
Finished
۱۱:۳۰
Kostal Marek
۳
۲
Radim Pavelka
Finished
۱۳:۳۰
Radim Pavelka
۳
۱
Richard Krejci
Finished
۱۴:۳۰
Tomas Postelt
۱
۳
Petr Macela
Finished
۱۸:۳۰
Milan Kolar
۱
۳
Mihail Trinta
Finished
۰۷:۰۰
Vrba Jindrich
۲
۳
Tomas Regner
Finished
۱۳:۳۰
Tomas Regner
۳
۱
Bronislav Roubal
Finished
۱۴:۳۰
Vladimir Stanek
۱
۳
Josef Rossler
Finished
۰۱:۰۰
Filip Theodor
۳
۱
Tomas Fojtik
Finished
۱۱:۳۰
Jaroslav Schwan
۰
۳
Zbynek Pagac
Finished
۱۲:۰۰
Jiri Louda
۳
۱
Jan Sucharda
Finished
۱۳:۰۰
Dalibor Kolek
۳
۲
Adolf Huttl
Finished
۱۴:۰۰
Jan Manhal Jr
۳
۱
Tomas Trnka
Finished
۱۶:۰۰
Adolf Huttl
۳
۱
Dusan Stusek
Finished
۱۶:۳۰
Petr Macela
۳
۲
Jan Zajicek
Finished
۱۸:۰۰
Tomas Postelt
۱
۲
Jan Zajicek
inprogress
۲۰:۰۰
Radovan Polasek
۳
۲
Ondrej Paril
Finished
۰۰:۰۰
Jan Jablonovsky
۱
۳
Vladimir Cermak
Finished
۰۳:۰۰
Miloslav Lubas
۳
۰
Jiri Svec
Finished
۱۱:۰۰
Zbynek Pagac
۰
۳
Filip Theodor
Finished
۱۱:۰۰
Filip Theodor
۳
۱
Zbynek Pagac
Finished
۱۳:۰۰
Richard Krejci
۱
۳
Josef Belovsky
Finished
۱۴:۰۰
Josef Belovsky
۱
۳
Kostal Marek
Finished
۱۷:۰۰
Marek Roh
۳
۰
Martin Zizka
Finished
۱۸:۰۰
Petr Svoboda
۱
۳
Martin Zizka
Finished
۲۰:۰۰
Lubor Sulava
۳
۱
Lukas Krok
Finished
۰۱:۰۰
Ondrej Paril
۳
۲
Radovan Polasek
Finished
۰۱:۰۰
Svoboda Vladimir
۳
۱
Jan Steffan
Finished
۰۱:۳۰
Jaroslav Prokupek
۳
۱
Kamil Novak
Finished
۰۲:۳۰
Svoboda Vladimir
۳
۲
Milan Fisera
Finished
۰۳:۰۰
Kamil Novak
۲
۳
Jan Jablonovsky
Finished
۰۶:۰۰
Filip Theodor
۳
۱
Jaroslav Schwan
Finished
۰۹:۳۰
Jan Sucharda
۳
۱
Martin Sochor
Finished
۱۰:۰۰
Antonin Kosprd
۱
۳
Miloslav Kotil
Finished
۱۰:۳۰
Martin Sochor
۰
۳
Jiri Louda
Finished
۱۱:۰۰
Josef Fuchs
۳
۰
Miloslav Kotil
Finished
۱۱:۳۰
Jiri Louda
۳
۱
Jan Sucharda
Finished
۱۱:۳۰
Dusan Stusek
۰
۳
Adolf Huttl
Finished
۱۶:۰۰
Radim Pavelka
۳
۱
Richard Krejci
Finished
۱۶:۳۰
Bronislav Roubal
۳
۱
Vrba Jindrich
Finished
۱۶:۳۰
Petr Jochym
۲
۳
Dalibor Kolek
Finished
۱۷:۰۰
Darin Kryl
۳
۰
Zbynek Zientek
Finished
۱۷:۳۰
Tibor Kolenic
۰
۳
Miroslav Barta
Finished
۱۸:۰۰
Milan Zika
۰
۳
Marek Blejchar
Finished
۱۸:۰۰
Havel Ladislav
۲
۳
Tibor Kolenic
Finished
۱۸:۳۰
Zbynek Zientek
۲
۳
Milan Zika
Finished
۱۸:۳۰
Marek Blejchar
۰
۳
Darin Kryl
Finished
۱۹:۰۰
Jan Zajicek
۳
۲
Eric Maresh
Finished
۱۹:۰۰
Martin Zizka
۳
۲
Michal Cada
Finished
۱۹:۰۰
Darin Kryl
۲
۳
Milan Zika
Finished
۱۹:۳۰
Michal Cada
۱
۳
Marek Roh
Finished
۱۹:۳۰
Zbynek Zientek
۰
۳
Marek Blejchar
Finished
۲۰:۰۰
Milan Kolar
۳
۲
Mihail Trinta
Finished
۰۳:۳۰
Kamil Novak
۰
۳
Jaroslav Prokupek
Finished
۰۶:۴۰
Milan Fisera
۱
۳
Svoboda Vladimir
Finished
۰۶:۴۵
Jiri Louda
۳
۱
Jiri Zuzanek
Finished
۰۹:۳۰
Pavel Kulhanek
۱
۳
Tibor Kolenic
Finished
۱۹:۳۰
Marek Sedlak
۰
۳
Martin Sobisek
Finished
۰۰:۰۰
Josef Rossler
۳
۰
Milan Fikar
Finished
۰۰:۰۰
Lubor Sulava
۳
۱
Miroslav Klimenta
Finished
۰۰:۰۰
Radek Limbursky
۱
۳
Milan Fikar
Finished
۰۰:۲۹
Josef Pelikan
۳
۱
Miroslav Klimenta
Finished
۰۰:۳۰
Robin Pacha
۳
۲
Martin Sobisek
Finished
۰۱:۰۰
Jan Jablonovsky
۳
۰
Jaroslav Prokupek
Finished
۰۱:۳۰
Vladimir Cermak
۳
۰
Plachy Jiri
Finished
۰۲:۰۰
Milan Fisera
۲
۳
Mihail Trinta
Finished
۰۲:۰۰
Jan Steffan
۰
۳
Milan Kolar
Finished
۰۲:۳۰
Kamil Novak
۳
۰
Plachy Jiri
Finished
۰۳:۳۰
Jaroslav Prokupek
۲
۳
Vladimir Cermak
Finished
۰۴:۰۰
Jan Steffan
۰
۳
Milan Fisera
Finished
۰۴:۰۰
Plachy Jiri
۰
۳
Jan Jablonovsky
Finished
۰۴:۳۰
Mihail Trinta
۳
۱
Svoboda Vladimir
Finished
۰۴:۳۰
Milan Fisera
۳
۲
Milan Kolar
Finished
۰۵:۰۰
Vladimir Cermak
۰
۳
Kamil Novak
Finished
۰۵:۰۰
Mihail Trinta
۳
۰
Jan Steffan
Finished
۰۵:۳۰
Plachy Jiri
۲
۳
Jaroslav Prokupek
Finished
۰۵:۳۰
Milan Kolar
۳
۰
Svoboda Vladimir
Finished
۰۶:۰۰
Jan Jablonovsky
۳
۰
Vladimir Cermak
Finished
۰۷:۱۰
Jiri Svec
۳
۱
Hejduk Alexander
Finished
۰۹:۳۰
Miloslav Kotil
۳
۱
Jaroslav Dorazka
Finished
۰۹:۳۰
Tomas Fojtik
۰
۳
Zbynek Pagac
Finished
۱۰:۰۰
Petr Serak
۰
۳
Miloslav Lubas
Finished
۱۰:۰۰
Josef Fuchs
۳
۰
Antonin Kosprd
Finished
۱۰:۰۰
Jaroslav Dorazka
۰
۳
Josef Fuchs
Finished
۱۱:۰۰
Jiri Zuzanek
۰
۳
Martin Sochor
Finished
۱۲:۰۰
Antonin Kosprd
۳
۰
Jaroslav Dorazka
Finished
۱۲:۰۰
Hejduk Alexander
۰
۳
Miloslav Lubas
Finished
۱۲:۰۰
Tomas Fojtik
۲
۳
Jaroslav Schwan
Finished
۱۲:۳۰
Antonin Kosprd
۳
۰
Jaroslav Dorazka
Finished
۱۲:۳۰
Petr Serak
۰
۳
Hejduk Alexander
Finished
۱۲:۳۰
Martin Sochor
۰
۳
Jiri Zuzanek
Finished
۱۲:۳۰
Josef Fuchs
۱
۳
Miloslav Kotil
Finished
۱۳:۰۰
Miloslav Lubas
۲
۳
Jiri Svec
Finished
۱۳:۰۰
Petr Jochym
۳
۰
Dusan Stusek
Finished
۱۳:۳۰
Frantisek Blaha 1980
۳
۰
Jan Manhal Jr
Finished
۱۳:۳۰
Bronislav Roubal
۱
۳
Jaroslav Novotny
Finished
۱۴:۰۰
Filip Dusil
۱
۳
Tomas Trnka
Finished
۱۴:۰۰
Dusan Stusek
۰
۳
Dalibor Kolek
Finished
۱۴:۳۰
Jan Manhal Jr
۰
۳
Filip Dusil
Finished
۱۴:۳۰
Tomas Trnka
۰
۳
Frantisek Blaha 1980
Finished
۱۵:۰۰
Jaroslav Novotny
۳
۱
Vrba Jindrich
Finished
۱۵:۰۰
Josef Belovsky
۳
۱
Kostal Marek
Finished
۱۵:۰۰
Adolf Huttl
۲
۳
Petr Jochym
Finished
۱۵:۰۰
Vrba Jindrich
۰
۳
Bronislav Roubal
Finished
۱۵:۳۰
Petr Jochym
۳
۱
Dalibor Kolek
Finished
۱۵:۳۰
Kostal Marek
۳
۰
Richard Krejci
Finished
۱۵:۳۰
Frantisek Blaha 1980
۳
۰
Filip Dusil
Finished
۱۵:۳۰
Radim Pavelka
۱
۳
Josef Belovsky
Finished
۱۶:۰۰
Tomas Regner
۳
۲
Jaroslav Novotny
Finished
۱۶:۰۰
Tomas Trnka
۲
۳
Jan Manhal Jr
Finished
۱۶:۳۰
Frantisek Blaha 1980
۳
۱
Filip Dusil
Finished
۱۷:۰۰
Tomas Regner
۳
۰
Jaroslav Novotny
Finished
۱۷:۰۰
Pavel Kulhanek
۰
۳
Havel Ladislav
Finished
۱۷:۳۰
Eric Maresh
۰
۳
Tomas Postelt
Finished
۱۷:۳۰
Petr Svoboda
۳
۰
Marek Roh
Finished
۱۸:۳۰
Miroslav Barta
۰
۳
Pavel Kulhanek
Finished
۱۹:۰۰
Eric Maresh
۱
۳
Petr Macela
Finished
۱۹:۳۰
Havel Ladislav
۰
۲
Miroslav Barta
Finished
۲۰:۰۰
Havel Ladislav
-
-
Pavel Kulhanek
بازی شروع نشده است
۲۰:۳۰
Milan Zika
-
-
Zbynek Zientek
بازی شروع نشده است
۲۰:۳۰
Martin Zizka
-
-
Michal Cada
بازی شروع نشده است
۲۰:۳۰
Germany
Challenger Series
Makoto Nogami
۳
۱
Marius Henninger
Finished
۱۰:۰۰
Armin Alicic
۳
۲
Hannes Hormann
Finished
۱۹:۲۰
Dauud Cheaib
۲
۱
Armin Alicic
Finished
۱۲:۰۰
Makoto Nogami
۲
۳
Alexander Valuch
Finished
۱۵:۲۰
Armin Alicic
۱
۳
Marius Henninger
Finished
۱۴:۴۰
Jeromy Loffler
۳
۲
Marius Henninger
Finished
۱۶:۰۰
Teodoro Guilherme
۳
۱
Marius Henninger
Finished
۱۸:۴۰
Jeromy Loffler
۳
۰
Hannes Hormann
Finished
۱۰:۴۰
Alexander Valuch
۱
۳
Teodoro Guilherme
Finished
۱۱:۲۰
Makoto Nogami
۲
۳
Jeromy Loffler
Finished
۱۲:۴۰
Dauud Cheaib
۰
۳
Teodoro Guilherme
Finished
۱۴:۰۰
Armin Alicic
۰
۳
Teodoro Guilherme
Finished
۱۶:۴۰
Dauud Cheaib
۳
۰
Hannes Hormann
Finished
۱۷:۲۰
Jeromy Loffler
۳
۱
Alexander Valuch
Finished
۱۸:۰۰
Makoto Nogami
۰
۳
Dauud Cheaib
Finished
۲۰:۰۰
Makoto Nogami
-
-
Armin Alicic
بازی شروع نشده است
۲۱:۲۰
Russia
Liga Pro
Alexander Klavdenkov
۱
۳
Viktor Rakhmanovskii
Finished
۱۰:۱۵
Yaroslav Troyanov
۱
۳
Stepan Dolbilin
Finished
۱۴:۰۰
Bazilevsky Vitaly
۰
۳
Evgeny Kalashnikov
Finished
۱۰:۴۵
Igor Minchenkov
۳
۲
Ilya Novikov
Finished
۱۳:۰۰
Igor Minchenkov
۲
۳
Sergei Safronov
Finished
۱۴:۲۰
Evgeny Anisimov
۰
۳
Vyacheslav Chernov
Finished
۰۰:۴۵
Savinsky Aleksandr
۰
۳
Andrey Zabrodin
Finished
۱۰:۱۵
Galuzinskii Stefan
۳
۲
Igor Minchenkov
Finished
۱۲:۰۰
Evgeny Kalashnikov
۳
۲
Alexander Klavdenkov
Finished
۱۶:۰۰
Mikhail Mukhamedzhanov
۰
۳
Sergey Kuzmin
Finished
۱۷:۱۵
Andrei Ermolaev
۳
۱
Evgeny Kalashnikov
Finished
۱۷:۳۰
Alexander Klavdenkov
۳
۱
Bazilevsky Vitaly
Finished
۰۸:۰۵
Alexander Kolmin
۳
۲
Oleg Borisovich Manuylov
Finished
۱۳:۱۵
Serguei Khomutov
۳
۲
Pavel Semeshin
Finished
۱۳:۳۰
Mikhail Gusev
۳
۱
Sergey Kulikov
Finished
۱۳:۴۵
Serguei Khomutov
۱
۳
Yaroslav Troyanov
Finished
۱۵:۰۰
Aleksandr Libatskii
۳
۱
Andrei Ermolaev
Finished
۱۶:۳۰
Orlov Oleg
۲
۳
Igor Blinov
Finished
۱۸:۱۵
Roman Zelenskii
۳
۱
Dmitry Bakalin
Finished
۰۱:۳۰
Ilya Novikov
۳
۰
Sergei Safronov
Finished
۱۲:۲۰
Alexander Klavdenkov
۳
۲
Andrei Ermolaev
Finished
۱۸:۳۰
Vyacheslav Chernov
۱
۳
Valery Kutin
Finished
۰۳:۱۵
Bazilevsky Vitaly
۱
۳
Viktor Rakhmanovskii
Finished
۰۹:۱۵
Sergey Nikulin
۱
۳
Nikita Lyfenko
Finished
۰۹:۳۰
Evgeny Kalashnikov
۱
۳
Alexander Klavdenkov
Finished
۰۹:۴۵
Roman Zelenskii
۱
۳
Oleg Popov
Finished
۰۰:۰۰
Tyinchtyik Turabekov
۳
۰
Nikolay Tarasenkov
Finished
۰۰:۱۵
Dmitry Bakalin
۱
۳
Maksim Mameka
Finished
۰۰:۲۰
Dmitrii Kustov
۱
۳
Alexey Uvarov
Finished
۰۰:۴۵
Oleg Popov
۱
۳
Andrey Shmakov
Finished
۰۱:۰۰
Alexander Alexeev
۳
۱
Aleksey Kazakov
Finished
۰۱:۰۵
Nikolay Tarasenkov
۰
۳
Dmitriy Lyalichev
Finished
۰۱:۱۵
Tyinchtyik Turabekov
۳
۱
Dmitrii Kustov
Finished
۰۱:۴۵
Valery Kutin
۳
۱
Evgeny Anisimov
Finished
۰۱:۴۵
Andrey Shmakov
۳
۲
Maksim Mameka
Finished
۰۲:۰۰
Aleksey Kazakov
۱
۳
Vyacheslav Chernov
Finished
۰۲:۰۵
Dmitriy Lyalichev
۱
۳
Alexey Uvarov
Finished
۰۲:۱۵
Oleg Popov
۳
۰
Dmitry Bakalin
Finished
۰۲:۳۰
Nikolay Tarasenkov
۰
۳
Dmitrii Kustov
Finished
۰۲:۴۵
Alexander Alexeev
۰
۳
Evgeny Anisimov
Finished
۰۲:۴۵
Maksim Mameka
۱
۳
Roman Zelenskii
Finished
۰۳:۰۰
Alexey Uvarov
۳
۲
Tyinchtyik Turabekov
Finished
۰۳:۱۵
Dmitry Bakalin
۱
۳
Andrey Shmakov
Finished
۰۳:۳۰
Evgeny Anisimov
۳
۲
Aleksey Kazakov
Finished
۰۳:۳۵
Dmitrii Kustov
۳
۰
Dmitriy Lyalichev
Finished
۰۳:۴۵
Maksim Mameka
۰
۳
Oleg Popov
Finished
۰۴:۰۰
Alexey Uvarov
۲
۳
Nikolay Tarasenkov
Finished
۰۴:۱۵
Vyacheslav Chernov
۳
۱
Alexander Alexeev
Finished
۰۴:۱۵
Andrey Shmakov
۲
۳
Roman Zelenskii
Finished
۰۴:۳۰
Aleksey Kazakov
۳
۲
Valery Kutin
Finished
۰۴:۳۵
Dmitriy Lyalichev
۰
۳
Tyinchtyik Turabekov
Finished
۰۴:۴۵
Nikita Lyfenko
۰
۳
Mikhail Reznikov
Finished
۰۸:۰۰
Savinsky Aleksandr
۱
۳
Yuriy Lbov
Finished
۰۸:۱۵
Aleksandr Chuliukov
۳
۲
Sergey Nikulin
Finished
۰۸:۳۰
Viktor Rakhmanovskii
۳
۱
Evgeny Kalashnikov
Finished
۰۸:۴۵
Mikhail Reznikov
۱
۳
Aleksandr Chuliukov
Finished
۰۹:۰۰
Andrey Doncenko
۳
۰
Evgenii Plotnikov
Finished
۰۹:۰۰
Yuriy Lbov
۰
۳
Andrey Zabrodin
Finished
۰۹:۱۵
Nikita Lyfenko
۱
۳
Aleksandr Chuliukov
Finished
۱۰:۰۰
Mikhail Reznikov
۱
۳
Sergey Nikulin
Finished
۱۰:۳۰
Yuriy Lbov
۳
۱
Rustam Bedretdinov
Finished
۱۰:۴۵
Viktor Kochergin
۳
۲
Evgenii Plotnikov
Finished
۱۱:۰۰
Stepan Dolbilin
۳
۰
Serguei Khomutov
Finished
۱۲:۳۰
Pavel Semeshin
۱
۳
Yaroslav Troyanov
Finished
۱۳:۰۰
Sergei Safronov
۳
۱
Galuzinskii Stefan
Finished
۱۳:۲۰
Galuzinskii Stefan
۰
۳
Ilya Novikov
Finished
۱۴:۰۰
Stepan Dolbilin
۳
۰
Pavel Semeshin
Finished
۱۴:۳۰
Igor Blinov
۲
۳
Andrei Khanevskii
Finished
۱۶:۴۵
Sergey Kuzmin
۲
۳
Aleksandr Fedorov
Finished
۱۶:۴۵
Alexander Klavdenkov
۱
۳
Aleksandr Libatskii
Finished
۱۷:۰۰
Andrei Khanevskii
۳
۰
Orlov Oleg
Finished
۱۷:۴۵
Evgeny Kalashnikov
۳
۱
Aleksandr Libatskii
Finished
۱۸:۰۰
Mikhail Mukhamedzhanov
۰
۳
Aleksandr Fedorov
Finished
۱۸:۴۵
Pavel Lukyanov
۲
۲
Vasily Dedov
inprogress
۲۰:۰۰
Andrey Potapkov
۰
۱
Girevenkov Alik
inprogress
۲۰:۱۵
Ivan Afanasiyev
۰
۱
Konstantin Bystrushkin
inprogress
۲۰:۱۵
World
Ping Pong Point
Andrii Shcherinskyi
۳
۲
Dmytro Halai
Finished
۰۸:۱۷
Nikolay Ulyanchich
۳
۱
Andrii Shcherinskyi
Finished
۱۱:۱۷
Nikolay Ulyanchich
۳
۰
Oleksandr Leonenko
Finished
۰۸:۴۷
Andrii Shcherinskyi
۳
۲
Oleksandr Leonenko
Finished
۰۹:۱۷
Nikolay Ulyanchich
۰
۳
Dmytro Halai
Finished
۰۹:۴۷
Andrii Shcherinskyi
۱
۳
Nikolay Ulyanchich
Finished
۱۰:۱۷
Oleksandr Leonenko
۰
۳
Dmytro Halai
Finished
۱۰:۴۷
Dmytro Halai
۱
۳
Oleksandr Leonenko
Finished
۱۱:۴۷
Dmytro Halai
۰
۳
Nikolay Ulyanchich
Finished
۱۲:۱۷
Oleksandr Leonenko
۰
۳
Andrii Shcherinskyi
Finished
۱۲:۴۷
Dmytro Halai
۱
۳
Andrii Shcherinskyi
Finished
۱۳:۱۷
Oleksandr Leonenko
۳
۱
Nikolay Ulyanchich
Finished
۱۳:۴۷
Bezkrovnyi Oleh
۳
۰
Ivan Gayday
Finished
۱۵:۱۷
Artem Kuchmei
۰
۳
Dmytro Halai
Finished
۱۵:۴۷
Bezkrovnyi Oleh
۳
۱
Dmytro Halai
Finished
۱۶:۱۷
Artem Kuchmei
۱
۳
Ivan Gayday
Finished
۱۶:۴۷
Bezkrovnyi Oleh
۳
۰
Artem Kuchmei
Finished
۱۷:۱۷
Dmytro Halai
۱
۳
Ivan Gayday
Finished
۱۷:۴۷
Artem Kuchmei
۱
۳
Bezkrovnyi Oleh
Finished
۱۸:۱۷
Ivan Gayday
۳
۱
Dmytro Halai
Finished
۱۸:۴۷
Ivan Gayday
۳
۲
Artem Kuchmei
Finished
۱۹:۱۷
Dmytro Halai
۳
۰
Bezkrovnyi Oleh
Finished
۱۹:۴۷
Ivan Gayday
۱
۱
Bezkrovnyi Oleh
inprogress
۲۰:۱۷
World
TT-CUP
Denys Kovtanyuk
۱
۳
Darek Kleczko
Finished
۰۰:۰۰
Damian Bucko
۲
۳
Piotr Odelski
Finished
۰۰:۰۵
Petr Priscak
۳
۰
Prusa Martin
Finished
۰۰:۲۰
Pavel Cibik
۲
۳
Zdenek Dusek
Finished
۰۰:۲۵
Kedzierski Piotr
۳
۰
Adrian Gadawski
Finished
۰۰:۳۰
Martin Topol
۳
۰
Martin Boltik
Finished
۰۰:۵۵
Petr Priscak
۳
۱
Radek Muller
Finished
۰۱:۲۰
Martin Boltik
۲
۳
Zdenek Dusek
Finished
۰۱:۲۵
Denys Kovtanyuk
۳
۱
Gracjan Rokita
Finished
۰۱:۳۰
Pavel Cibik
۱
۳
Martin Topol
Finished
۰۱:۵۵
Adrian Gadawski
۱
۳
Darek Kleczko
Finished
۰۲:۰۰
Morawski Piotr
۳
۱
Zoladek Dariusz
Finished
۰۳:۰۰
Wiekiera Arkadiusz
۱
۳
Zoladek Dariusz
Finished
۰۴:۰۰
Wiekiera Arkadiusz
۰
۳
Morawski Piotr
Finished
۰۴:۳۰
Morawski Piotr
۲
۳
Zoladek Dariusz
Finished
۰۶:۳۰
Emil Nowak
۰
۳
Michal Lysakowski
Finished
۰۸:۳۰
Karol Guzy
۰
۳
Denys Kovtanyuk
Finished
۰۸:۳۵
Valois Kayque
۰
۳
Sylwester Wloszek
Finished
۰۹:۰۰
Kurzak Bronislaw
۳
۲
Adrian Gadawski
Finished
۰۹:۰۵
Mart Martin
۳
۰
Vincent Oberle
Finished
۰۹:۱۵
Emil Nowak
۰
۳
Valois Kayque
Finished
۰۹:۳۰
Miguel Chamorro
۳
۱
Eduardo Gonzales
Finished
۰۹:۴۰
Madis Vaarpu
۲
۳
Raul Pirson
Finished
۰۹:۴۵
Marat Filip
۳
۰
Ruzicka Josef
Finished
۰۹:۵۰
Adam Gdula
۲
۳
Michal Lysakowski
Finished
۱۰:۰۰
Karol Guzy
۱
۳
Kurzak Bronislaw
Finished
۱۰:۰۵
Mart Martin
۳
۱
Raul Pirson
Finished
۱۰:۱۵
Srnka Jan
۱
۳
Richard Marsik
Finished
۱۰:۲۰
Filip Kopecky
۳
۱
Jonas Kulveit
Finished
۱۰:۲۵
Adam Gdula
۱
۳
Sylwester Wloszek
Finished
۱۰:۳۰
Vincent Oberle
۳
۰
Madis Vaarpu
Finished
۱۰:۴۵
Marat Filip
۳
۱
Richard Marsik
Finished
۱۰:۵۰
Ales Langer
۳
۰
Brozek Michal
Finished
۱۰:۵۵
Valois Kayque
۳
۰
Michal Lysakowski
Finished
۱۱:۰۰
Kurzak Bronislaw
۱
۳
Denys Kovtanyuk
Finished
۱۱:۰۵
Miguel Chamorro
۰
۳
Javier Benito
Finished
۱۱:۱۰
Mart Martin
۳
۱
Madis Vaarpu
Finished
۱۱:۱۵
Ruzicka Josef
۳
۲
Srnka Jan
Finished
۱۱:۲۰
Marek Fabini
۳
۲
Brozek Michal
Finished
۱۱:۲۵
Adam Gdula
۲
۳
Valois Kayque
Finished
۱۱:۳۰
Raul Pirson
۳
۲
Vincent Oberle
Finished
۱۱:۴۵
Marat Filip
۳
۲
Srnka Jan
Finished
۱۱:۵۰
Jonas Kulveit
۰
۳
Ales Langer
Finished
۱۱:۵۵
Emil Nowak
۰
۳
Sylwester Wloszek
Finished
۱۲:۰۰
Karol Guzy
۲
۳
Adrian Gadawski
Finished
۱۲:۰۵
Javier Benito
۳
۲
Eduardo Gonzales
Finished
۱۲:۱۰
Richard Marsik
۰
۳
Ruzicka Josef
Finished
۱۲:۲۰
Adam Gdula
۲
۳
Emil Nowak
Finished
۱۲:۳۰
Vincent Oberle
۳
۰
Madis Vaarpu
Finished
۱۲:۳۰
Mart Martin
۳
۰
Raul Pirson
Finished
۱۲:۴۵
Brozek Michal
۲
۱
Jonas Kulveit
Finished
۱۲:۵۵
Sylwester Wloszek
۳
۲
Michal Lysakowski
Finished
۱۳:۰۰
Adrian Gadawski
۲
۳
Denys Kovtanyuk
Finished
۱۳:۰۵
Brozek Michal
۳
۱
Jonas Kulveit
Finished
۱۳:۲۵
Marat Filip
۳
۰
Ruzicka Josef
Finished
۱۳:۳۰
David Mutl
۱
۳
Vaclav Nykl
Finished
۱۳:۵۰
Marek Fabini
۲
۳
Ales Langer
Finished
۱۳:۵۵
Sylwester Wloszek
۱
۳
Valois Kayque
Finished
۱۴:۰۰
Denys Kovtanyuk
۳
۱
Kurzak Bronislaw
Finished
۱۴:۰۵
Jaroslav Podrapsky
۳
۱
Gustav Lomsky
Finished
۱۴:۲۰
Jakub Jenicek
۳
۰
Stanislav Dolejsi
Finished
۱۴:۲۵
Miguel Chamorro
۰
۳
Eduardo Gonzales
Finished
۱۴:۴۰
David Mutl
۳
۱
Gustav Lomsky
Finished
۱۴:۵۰
Jonas Kulveit
۳
۱
Jan Hrncir
Finished
۱۴:۵۵
Filip Kopecky
۳
۱
Jan Hrncir
Finished
۱۴:۵۵
Vaclav Nykl
۱
۳
Jaroslav Podrapsky
Finished
۱۵:۲۰
Jakub Jenicek
۳
۲
Jan Hrncir
Finished
۱۵:۲۵
David Mutl
۱
۳
Jaroslav Podrapsky
Finished
۱۵:۵۰
Stanislav Dolejsi
۳
۰
Filip Kopecky
Finished
۱۵:۵۵
Gustav Lomsky
۰
۳
Vaclav Nykl
Finished
۱۶:۲۰
Jakub Jenicek
۱
۳
Jonas Kulveit
Finished
۱۶:۲۵
David Mutl
۲
۳
Gustav Lomsky
Finished
۱۶:۵۰
Jan Hrncir
۱
۳
Stanislav Dolejsi
Finished
۱۶:۵۵
Jaroslav Podrapsky
۳
۱
Vaclav Nykl
Finished
۱۷:۲۰
Jonas Kulveit
۳
۰
Jan Hrncir
Finished
۱۷:۲۵
Damian Bucko
۳
۲
Szymon Ciosek
Finished
۱۷:۳۰
Kedzierski Piotr
۲
۳
Bartlomiej Molka
Finished
۱۷:۳۵
Rodriguez Pedro
۳
۰
Sanchez Juan A
Finished
۱۷:۴۰
Radek Libovicky
۳
۰
Pavel Vyvial
Finished
۱۷:۵۰
Jakub Jenicek
۱
۳
Stanislav Dolejsi
Finished
۱۷:۵۵
Stepien Marcin
۳
۰
Kos Pawel
Finished
۱۸:۰۰
Darek Kleczko
۱
۳
Fabian Sikora
Finished
۱۸:۰۵
Jaroslav Zamyslicky
۳
۱
Stepan Koci
Finished
۱۸:۱۰
David Del Olmo
۳
۰
Juan Cayuela
Finished
۱۸:۱۰
Martin Vodnansky
۱
۳
Petr Vodal
Finished
۱۸:۲۰
David Bochnak
۳
۲
Hejda Vaclav Sr.
Finished
۱۸:۲۵
Ucinski Rafal
۳
۱
Szymon Ciosek
Finished
۱۸:۳۰
Gracjan Rokita
۱
۳
Bartlomiej Molka
Finished
۱۸:۳۵
Vladimir Milata Jr.
۱
۳
Christian Kratochvil
Finished
۱۸:۴۰
Francisco Cascales
۳
۱
Sanchez Juan A
Finished
۱۸:۴۰
Radek Libovicky
۱
۳
Petr Vodal
Finished
۱۸:۵۰
Volek Jiri
۳
۲
Marek Fabini
Finished
۱۸:۵۵
Damian Bucko
۳
۲
Kos Pawel
Finished
۱۹:۰۰
Kedzierski Piotr
۱
۳
Fabian Sikora
Finished
۱۹:۰۵
Jaroslav Zamyslicky
۱
۳
Christian Kratochvil
Finished
۱۹:۱۰
Rodriguez Pedro
۳
۱
David Del Olmo
Finished
۱۹:۱۰
Pavel Vyvial
۳
۲
Martin Vodnansky
Finished
۱۹:۲۰
David Bochnak
۳
۲
Marek Fabini
Finished
۱۹:۲۵
Michal Bracha
۳
۰
Ucinski Rafal
Finished
۱۹:۳۰
Michal Natkaniec
۲
۳
Gracjan Rokita
Finished
۱۹:۳۵
Francisco Cascales
۱
۳
Juan Cayuela
Finished
۱۹:۴۰
Stepan Koci
۳
۲
Vladimir Milata Jr.
Finished
۱۹:۴۰
Radek Libovicky
۱
۳
Martin Vodnansky
Finished
۱۹:۵۰
Hejda Vaclav Sr.
۰
۳
Volek Jiri
Finished
۱۹:۵۵
Stepien Marcin
۰
۳
Michal Bracha
Finished
۲۰:۰۰
Darek Kleczko
۱
۳
Michal Natkaniec
Finished
۲۰:۰۵
David Del Olmo
۲
۲
Sanchez Juan A
inprogress
۲۰:۱۰
Jaroslav Zamyslicky
۱
۲
Vladimir Milata Jr.
inprogress
۲۰:۱۰
Petr Vodal
۰
۱
Pavel Vyvial
inprogress
۲۰:۲۰
David Bochnak
۰
۰
Volek Jiri
inprogress
۲۰:۲۵
Damian Bucko
-
-
Ucinski Rafal
بازی شروع نشده است
۲۰:۳۰
Christian Kratochvil
-
-
Stepan Koci
بازی شروع نشده است
۲۰:۴۰
Marek Fabini
-
-
Hejda Vaclav Sr.
بازی شروع نشده است
۲۰:۵۵
Belarus
Liga Pro
Vasily Ermolenko
۳
۲
Sergei Demidovich
Finished
۰۸:۳۰
Nikolai Muroveiko
۲
۳
Vasily Ermolenko
Finished
۱۰:۰۰
Sergei Demidovich
۳
۲
Nikolai Muroveiko
Finished
۱۱:۰۰
Aleksandr Sidorkov
۲
۳
Petr Puzanov
Finished
۱۲:۳۰
Dmitrii Strigutskii
۱
۳
Aleksandr Sidorkov
Finished
۱۴:۰۰
Petr Puzanov
۳
۲
Dmitrii Strigutskii
Finished
۱۵:۰۰
Vladimir Murashko
۳
۱
Egor Vlasenko
Finished
۱۶:۳۰
Kiriil Skochelenkov
۳
۲
Vladimir Koshel
Finished
۱۷:۰۰
Egor Vlasenko
۱
۳
Kiriil Skochelenkov
Finished
۱۷:۳۰
Vladimir Koshel
۳
۲
Vladimir Murashko
Finished
۱۸:۰۰
Vladimir Murashko
۳
۱
Kiriil Skochelenkov
Finished
۱۸:۳۰
Egor Vlasenko
۰
۳
Vladimir Koshel
Finished
۱۹:۰۰
Czech Republic
TT Star Series
Piccolin Jordy
۱
۳
Filip Zeljko
Finished
۰۹:۳۰
Sourav Saha
۳
۲
Dmitrij Prokopcov
Finished
۱۰:۰۵
Michal Benes
۰
۳
Taehyun Kim
Finished
۱۱:۱۵
Piccolin Jordy
۳
۲
Sourav Saha
Finished
۱۱:۴۵
Roman Rezetka
۳
۱
Dmitrij Prokopcov
Finished
۱۲:۱۵
Taehyun Kim
۱
۳
Filip Zeljko
Finished
۱۲:۴۵
Michal Benes
۳
۰
Daniele Pinto
Finished
۱۳:۲۰
Piccolin Jordy
۳
۲
Roman Rezetka
Finished
۱۳:۴۵
Sourav Saha
۳
۱
Filip Zeljko
Finished
۱۴:۱۵
Michal Benes
۳
۱
Dmitrij Prokopcov
Finished
۱۴:۴۵
Sourav Saha
۳
۲
Roman Rezetka
Finished
۱۵:۴۵
Piccolin Jordy
۱
۳
Michal Benes
Finished
۱۶:۱۵
Daniele Pinto
۱
۳
Filip Zeljko
Finished
۱۷:۰۰
Taehyun Kim
۲
۳
Dmitrij Prokopcov
Finished
۱۷:۱۵